Cách thành lập Âm Giai Thứ

Cách thành lập Âm Giai Thứ : Tự Nhiên – Hòa Âm – Giai Điệu

Chúng ta sẽ tiếp tục phần thành lập âm giai cơ bản để hình dung cấu tạo các thang âm và các note trong âm giai để nắm rõ về âm giai cũng như về sau chúng ta sẽ tiến hành phát triển hòa âm dựa trên các âm giai này!!

I / Tiến hành viết âm giai Am tự nhiên

Âm Giai Thứ tự nhiên được cấu tạo từ các thang âm như sau :

Để xây dựng âm giai la thứ tự nhiên chúng ta sẽ bắt đầu từ note gốc La

Chúng ta sẽ tiến hành các bước tiếp theo cho đến khi hoàn thành tất cả các note trong âm giai

Lưu ý ở các phần nửa cung chúng ta sẽ cân bằng các note đúng cao độ của cấu tạo thang âm thứ tự nhiên

Nửa cung đầu tiên:

Nửa cung thứ 2 :

Và kết thúc , chúng ta đã có âm giai thứ tự nhiên :

Gồm các note:  A B C D E F G A B

II/ Cách phát triển âm giai Hòa Âm và Giai Điệu thông qua âm giai Tự Nhiên :

Ta sẽ tiến hành tìm các note của Đô thứ tự nhiên :

Bắt đầu từ note góc : note C

Lưu ý:  Các phần nửa cung trong âm giai:

Nửa cung đầu tiên:

Nửa cung thứ 2

Cuối cùng chúng ta có âm giai của Đô Thứ Tự Nhiên ( C minor natural)

Để tạo ra âm giai Đô Thứ Hòa Âm, chúng ta sẽ thăng bậc VII của âm giai lên nửa cung (ở đây chúng ta sẽ tăng note Bb lên nửa cung thành B)

Chúng ta có âm giai của Đô Thứ Hòa Âm ( C minor harmonic)

 

Để tạo âm giai Đô Thứ Giai Điệu, chúng ta sẽ thăng bậc VI và VII của âm giai lên nữa cung ( ở đây chúng ta sẽ tăng note Bb lên nữa cung thành B và Ab thành A)

Chúng ta có âm giai của Đô Thứ Giai Điệu ( C minor melodic)

                                                                                                                 ADNews

Facebook Comments
Call Now Button0907714120